Protection & Safety Company

... vaša ochrana majetku a zdravia

Ponuka služieb vykonávaných v rámci Ochrany pred požiarmi (OPP)
a Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP)

Služby OPP

 • Vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom.
 • Vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy požiarnych hliadok.
 • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.
 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 • Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb.
 • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
 • Spracovanie dokumentácie zdolávania požiarov.
 • Vypracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby.

Služby BOZP

 • Bezpečnostno – technická služba.
 • Poradenská služba v oblasti BOZP.
 • Školenia z platných predpisov BOZP.
 • Analýza a posúdenie stavu BOZP Vašich objektov a pracovísk.
 • Vypracovanie analýzy nebezpečenstiev a zostatkových ohrození.
 • Vypracovanie dokumentácie BOZP pre FO a PO.
 • Poradenská činnosť pri spracovaní koncepcie politiky BOZP, zabezpečovanie, aktualizácie a vykonávanie kontroly dokumentácie BOZP podľa platných predpisov.

Online podpora

My status

Hotline: 0903 297 267

pscompany@pscompany.sk

Kontakt

PS Company, spol. s r.o.
Skuteckého 23 
974 01 Banská Bystrica

mobil: 0903 297 267
mobil: 0907 499 151
e-mail: pscompany@pscompany.sk

© 2012 PS Company, spol. s r.o., Všetky práva vyhradené. Design © 2012 Radoslav Koiš